Archives for augusti 2014

Årsmöte /Annual General Meeting

Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket/The Parent Association at Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Datum/Date:Söndag 24 augusti 2014/ Sunday August 24, 2014

Tid/Time: ca 15:30/approx. 3.30 p.m.

Plats/Place:Aulan

DAGORDNING/Agenda

 1. Mötets öppnande/Opening remarks – Welcome
 2. Presentation av styrelsen/Presentation of board members
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet/Appointment of chairman and secretary for the AGM
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat/ Determination of whether the Meeting has been duly convened
 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare/ Election of two persons to verify the minutes
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse/Presentation of the Annual Report
 7. Ekonomisk rapport/Treasurer’s Report
 8. Revisorernas berättelse/Auditor’s Report
 9. Frågan om ansvarfrihet för styrelsen/ Resolution regarding discharge from liability of the Board
 10. Behandling av förslag från medlemmarna/Motions put to the AGM
 11. Val av ledamöter i styrelsen/Election of Board members
 12. Val av ordförande/Appointment of Chairman
 13. Val av revisor/Appointment of independent auditor
 14. Utseende av valberedning/Appointment of Nominating Committee
 15. Årsavgifter/Membership fees
 16. Övriga frågor/Any other business
 17. Mötet avslutas/Closing remarks