Kallelse till Årsmöte

logo_mini_bla_rgb
Kallelse till Årsmöte / Notice of the Annual General Meeting

Medlemmar i Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kallas härmed till ordinarie Årsmöte söndagen den 21 augusti 2016 kl 14.00 i skolans aula. Members of The Parents Association at Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket are invited to attend the Annual General Meeting on Sunday 21 August 2016 at 2pm in the SSHL assembly hall.

Dagordning/Agenda

 1. Mötets öppnande / Opening remarks – Welcome
 2. Presentation av styrelsen / Presentation of the board
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet / Appointment of chairman and secretary for the AGM
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat / Determination of whether the Meeting has been duly convened
 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare / Election of two members to approve the minutes and appointed tellers
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse / Presentation of the Annual Report
 7. Ekonomisk rapport / Treasurer’s report
 8. Revisorernas berättelse / Auditor’s report
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen / Resolution regarding to grant discharge to the Board
 10. Behandling av förslag från medlemmarna / Motions put to the AGM
 11. Val av ledamöter i styrelsen / Election of board members
 12. Val av ordförande / Election of chairman
 13. Val av revisor /Appointment of independent auditor
 14. Val av valberedning / Appointment of nominating committee
 15. Årsavgifter / Membership fees
 16. Övriga frågor /Any other business
 17. Mötet avslutas /Closing remarks